Zásady zpracování osobních údajů

I. Úvod

Tento dokument popisuje zpracování osobních údajů uživatele mobilní aplikace Záchranka. Zpracování se řídí právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli nařízením GDPR.

II. Správce osobních údajů

Provozovatelem systému Aplikace Záchranka (dále jen „Aplikace“) je nezisková organizace Aplikace Záchranka, z.ú., se sídlem Vachova 43/5, Brno, 60200, IČ: 05435773. Klíčovým partnerem pro provoz systému je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00346292 (dále jen „ZZS JmK“). ZZS JmK je ve smyslu nařízení GDPR správce osobních údajů zasílaných prostřednictvím Aplikace v tísňové situaci spolu s voláním na linku 155.

III. Zpracovávané osobní údaje a účel zpracování

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů Aplikace, které Uživatel vložil v rámci registrace a dále v sekci „Můj profil“ v aplikaci.

Povinná registrace představuje vložení telefonního čísla, jména a příjmení. Tyto údaje následně slouží pro vygenerování registračního kódu, který je na zadané telefonní číslo odeslán. Vložením registračního kódu do aplikace dojde k její aktivaci a možnosti odeslat v případě nouze tzv. nouzovou zprávu složkám integrovaného záchranného systému v ČR, Rakousku Maďarsku a v oblastech Horské záchranné služby Slovenska.

Uživatel má dále možnost vyplnění a editace dodatečných zdravotních a osobních informací v sekci „Můj Profil“. Jedná se o tyto informace:

 • Email
 • Rok narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo pojištence / rodné číslo
 • Mateřský jazyk
 • 2 kontakty na osoby blízké (telefonní čísla)
 • Výběr zdravotních údajů ANO/NE (diabetik, kardiak, plicní problémy, neslyšící, nevidomý)
 • Volně editovatelný text dále popisující zdravotní stav uživatele. Například předepsané medikamenty
 • Volně editovatelný text dále popisující současný stav, polohu či identifikaci uživatele s možností nastavení automatického smazání textu v daný čas

Veškeré zadané údaje zůstávají uloženy v mobilní aplikaci Záchranka a nikam se nepřenášejí. K přenosu dat dochází až ve chvíli, kdy uživatel vědomě stiskne nouzové tlačítko v modulu „Alarm“. Jeho stisknutím a přidržením po dobu 3 vteřin dochází k odeslání tzv. nouzové zprávy. Ta obsahuje veškerá data, která uživatel vyplnil v modulu „Můj Profil“. Nouzová zpráva obsahuje vždy lokalizaci uživatele v době stisknutí nouzového tlačítka, jazykové nastavení telefonu, stav baterie, stav signálu a internetového připojení, verzi aplikace. 

Data se přenášejí zabezpečeným datovým přenosem, nebo SMS zprávou, na centrální server uložený v infrastruktuře ZZS JmK. Na základě GPS polohy obsažené v nouzové zprávě následně dochází k přeposlání dat na příslušnou krajskou zdravotnickou záchrannou službu. Odesláním dat z mobilního telefonu do systému ZZS JmK se uživatelská data stávají součástí zdravotnické dokumentace a řídí se pravidly pro tyto účely popsané zákonem. Odeslání dat v nouzové zprávě představuje ekvivalent jejich nadiktování v rámci hovoru na linku 155. Samotný hovor na linku 155 je však nedílnou součástí aktivace tlačítka „ALARM“. 

Rodné číslo / číslo pojištěnce je použito záchrannou službou pro načtení informací o uživateli, které může mít daný uživatel uloženy v elektronické zdravotní knížce ZDRAVEL.

Veškerá přenesená data jsou součástí zdravotnické dokumentace a mohou být využita pouze v rámci záchranné akce, či pro následné zpracování anonymizovaných analýz a statistik v rámci záchranné služby.

Provozovatel nezodpovídá za správnost osobních údajů zpracovávaných Aplikací. V případě, že se Provozovatel prokazatelně dozví o nesprávnosti či neúplnosti zpracovávaných údajů které poskytl uživatel, je povinen je stanoveným způsobem opravit, doplnit nebo vymazat.

IV. Právní tituly zpracování

Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě akceptování podmínek uživatelem při instalaci Aplikace.

V. Doba zpracování

ZZS JmK ukládá data na centrálním serveru aplikace Záchranka po dobu nejvýše dvou let. Jedná se pouze o data těch uživatelů, která byla na ZZS JmK přenesena, tedy těch uživatelů, kteří Aplikaci využili pro přivolání pomoci.

VI. Zabezpečení osobních údajů

Provozovatel přijal vhodná technická a organizační opatření s ohledem na stav techniky, ekonomické náklady, povahu a účel zpracování. Provozovatel zajistil adekvátní úroveň zabezpečení osobních údajů přenesených jako součást tísňového volání na centrální server na ZZS JmK. Zohledněna byla rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění, neoprávněného přístupu, či jiné formy nedovoleného zpracování údajů.

Provozovatel se zavazuje dodržovat uvedená opatření i s ohledem na vývoj nových technologií a eliminovat možné budoucí hrozby napadení systému.

Zaměstnanci Provozovatele a další osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Provozovatelem, a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.

VII. Způsoby zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v elektronické podobě automatizovaně.

VIII. Příjemci osobních údajů

Mezi příjemce osobních údajů patří pracovníci krajských Zdravotnických záchranných služeb a dalších složek záchranného systému podílející se na záchranné operaci (Vodní Záchranná služba, Horská služba aj.)

IX. Další zásady zpracování

Ověřený uživatel aplikace Záchranka může požádat o výmaz osobního údaje, který byl přenesen jako součást tísňového volání prostřednictvím Aplikace. Výmaz může provést Provozovatel, či pracovník ZZS JmK.

X. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu: poverenec@zachrankaapp.cz

Generální partner projektu

 • Nadace vodafone

Partneři projektu

 • Česká pojišťovna
 • zdravel.cz
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
 • Oracle