Jak zpracováváme Vaše data

I. Úvod

Tento dokument popisuje zpracování osobních údajů uživatele mobilní aplikace Záchranka. Zpracování se řídí právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli „nařízením GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

II. Správce osobních údajů

Provozovatelem systému Aplikace Záchranka (dále jen „Aplikace“) a správcem osobních údajů je nezisková organizace Aplikace Záchranka, z.ú., se sídlem Vachova 43/5, Brno, 60200, IČ: 05435773. (dále jen „správce“). Klíčovým partnerem pro provoz systému je Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IČ: 00346292 (dále jen „ZZS JmK“). ZZS JmK je ve smyslu nařízení GDPR zpracovatel osobních údajů zasílaných prostřednictvím Aplikace v tísňové situaci spolu s voláním na linku 155.

III. Zpracovávané osobní údaje a účel zpracování

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů Aplikace, které Uživatel vložil v rámci registrace a dále v sekci „Můj profil“ v aplikaci.

Povinná registrace představuje vložení telefonního čísla, jména a příjmení. Tyto údaje následně slouží pro vygenerování registračního kódu, který je na zadané telefonní číslo odeslán. Vložením registračního kódu do aplikace dojde k její aktivaci a možnosti odeslat v případě nouze tzv. nouzovou zprávu složkám integrovaného záchranného systému v ČR, Rakousku Maďarsku a v oblastech Horské záchranné služby Slovenska.

Mimo data zadávaná uživatelem do aplikace aplikace sbírá a zpracovává data získaná na základě následujících oprávnění: Read Contacts permission; Camera permission; Call phone permission; Coarse location permission, Fine location permission; Background location permission, Write external settings permission.
 

Uživatel má dále možnost vyplnění a editace dodatečných zdravotních a osobních informací v sekci „Můj Profil“. Jedná se o tyto informace:
 

 • Email
 • Rok narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo pojištence / rodné číslo
 • Mateřský jazyk
 • 2 kontakty na osoby blízké (telefonní čísla)
 • Výběr zdravotních údajů ANO/NE (diabetik, kardiak, plicní problémy, neslyšící, nevidomý)
 • Volně editovatelný text dále popisující zdravotní stav uživatele. Například předepsané medikamenty
 • Volně editovatelný text dále popisující současný stav, polohu či identifikaci uživatele s možností nastavení automatického smazání textu v daný čas

Uživatel má dále možnost založit událost v aplikaci „kniha túr“, kde mohou být uvedeny tyto informace:

 • Místo a čas startu aktivity
 • Místo a časy průchozích bodů
 • Místo a čas ukončení aktivity
 • Kontakt na osoby blízké: Jména + telefonní čísla
 • Kontakty na členy skupiny: Jména + telefonní čísla

Veškeré zadané údaje zůstávají uloženy pouze v mobilní aplikaci Záchranka v zařízení uživatele a nejsou předávány třetí straně ani správci (mimo registrační údaje – tel. číslo, jméno, příjmení). K přenosu dat dochází až ve chvíli, kdy uživatel vědomě stiskne nouzové tlačítko v modulu „Alarm“. Jeho stisknutím a přidržením po dobu 3 vteřin dochází k odeslání tzv. nouzové zprávy. Ta obsahuje veškerá data, která uživatel vyplnil v modulu „Můj Profil“. Nouzová zpráva obsahuje vždy lokalizaci uživatele v době stisknutí nouzového tlačítka, jazykové nastavení telefonu, stav baterie, stav signálu a internetového připojení, verzi aplikace

Data se přenášejí zabezpečeným datovým přenosem, nebo SMS zprávou, na centrální server uložený v infrastruktuře ZZS JmK. Na základě GPS polohy obsažené v nouzové zprávě následně dochází k přeposlání dat na příslušnou krajskou zdravotnickou záchrannou službu. Odesláním dat z mobilního telefonu do systému ZZS JmK se uživatelská data stávají součástí zdravotnické dokumentace a řídí se pravidly pro tyto účely popsané zákonem. Odeslání dat v nouzové zprávě představuje ekvivalent jejich nadiktování v rámci hovoru na linku 155. Samotný hovor na linku 155 je však nedílnou součástí aktivace tlačítka „ALARM“.

Aplikace Záchranka umožňuje odeslání polohy zařízení na záchrannou službu. Tato funkce je aktivována stiskem nouzového tlačítka v modulu „ALARM“. Po stisknutí dojde k odeslání nouzové zprávy, datově nebo pomocí SMS. Zpráva je odeslána záchranné službě a slouží pouze pro účely záchranné operace. V případě, že uživatel zakáže aplikaci možnost využívat polohové údaje je po stisknutí nouzového tlačítka pouze vytáčena tísňová linka 155.

Rodné číslo / číslo pojištěnce je použito záchrannou službou pro načtení informací o uživateli, které může mít daný uživatel uloženy v elektronické zdravotní knížce ZDRAVEL.

Veškerá přenesená data jsou součástí zdravotnické dokumentace a mohou být využita pouze v rámci záchranné akce, či pro následné zpracování anonymizovaných analýz a statistik v rámci záchranné služby.

Osobní údaje a data uložené v modulu kniha túr jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou. Při aktivaci události jsou přeposlány třetí straně – Horské službě.

Správce nezodpovídá za správnost zadaných osobních údajů uživatelem zpracovávaných Aplikací. V případě, že se Správce prokazatelně dozví o nesprávnosti či neúplnosti zpracovávaných údajů, které poskytl uživatel, je povinen je stanoveným způsobem opravit, doplnit nebo vymazat.

IV. Využívání polohy aplikace a využívání polohy na pozadí

Aplikace Záchranka umožňuje odeslání polohy zařízení na záchrannou službu. Tato funkce je aktivována stiskem nouzového tlačítka v modulu „ALARM“. Po stisknutí dojde k odeslání nouzové zprávy, datově nebo pomocí SMS. Zpráva je odeslána záchranné službě a slouží pouze pro účely záchranné operace. V případě, že uživatel zakáže aplikaci možnost využívat polohové údaje je po stisknutí nouzového tlačítka pouze vytáčena tísňová linka 155.

Aplikace Záchranka může po stisknutí nouzového tlačítka v tísni pravidelně aktualizovat polohu uživatele na pozadí i když je aplikace zavřená. Tato funkce umožňuje upřesnění polohy a lepší navádění záchranářů na místo události. Nouzová zpráva obsahující polohové informace je v takovém případě odesílána záchranným složkám v pravidelných časových intervalech za předpokladu, kdy má uživatel více jak 20% baterie a je připojen k internetu. Aktualizace polohové zprávy je důležitá pro lepší navigování záchranných složek na místo události. Použití funkce aktualizace polohy na pozadí musí uživatel povolit po instalaci aplikace v průvodci nastavením, případně v nastavení aplikace. Bez povolení a souhlasu uživatele není lokalizace polohy po stisknutí nouzového tlačítka na pozadí využita.

V. Oprávnění které aplikace využívá pro přístup k osobním datům uživatele

Na základě specifik konkrétního zařízení může aplikace vyžadovat konkrétní oprávnění pro přístup k datům uživatele. Tyto oprávnění musejí být uděleny uživatelem před tím, než tato data může mobilní aplikace využít. Jakmile bylo oprávnění uděleno, uživatel jej může kdykoli odvolat. Odvolání oprávnění je možné provést v nastavení aplikace. Uživatel může také kontaktovat provozovatele aplikace s prosbou o pomoc. Konkrétní postup udělení přístupu k oprávněním může být odlišný na různých typech zařízení a je závislý na konkrétním software. Uživatel musí mít na paměti, že nepovolením či odmítnutím konkrétního povolení může být omezena funkčnost aplikace. Povolením oprávnění níže popsaných uživatel bere na vědomí že aplikace může tato data měnit, přistupovat k nim nebo je odstranit.

Read Contacts Permission (přístup ke kontaktům)

Je použito pro přístup do seznamu kontaktů. Aplikace může do uživatelského profilu uživatele načíst kontakt přímo bez nutnosti manuálního zadávání.

Camera Permission (přístup ke kameře)

Je použit pro provedení video hovoru s tísňovou linkou a záchranáři.

Call Phone Permission (Umožnění vytáčení telefonních čísel)

Je použito pro přímé vytočení národního tísňového čísla po aktivaci nouzového tlačítka.

Coarse location permission and fine location permissions (Využívání polohových služeb)

Je použito pro získání polohy uživatele. Tato aplikace může používat sbírat a sdílet polohu uživatele za účelem poskytování služeb založených na poloze. Polohové služby jsou využity při odeslání polohy uživatele na záchrannou službu. Tato funkce je aktivována stiskem nouzového tlačítka v modulu „ALARM“. Po stisknutí dojde k odeslání nouzové zprávy, datově nebo pomocí SMS. Zpráva je odeslána záchranné službě a slouží pouze pro účely záchranné operace. V případě, že uživatel zakáže aplikaci možnost využívat polohové údaje je po stisknutí nouzového tlačítka pouze vytáčena tísňová linka 155. Polohové služby jsou dále využity v dalších modulech aplikace za účelem poskytování služeb založených na konkrétní poloze uživatele.

Využívání polohy na pozadí

Aplikace Záchranka může po stisknutí nouzového tlačítka v tísni pravidelně aktualizovat polohu uživatele na pozadí i když je aplikace zavřená. Tato funkce umožňuje upřesnění polohy a lepší navádění záchranářů na místo události. Nouzová zpráva obsahující polohové informace je v takovém případě odesílána záchranným složkám v pravidelných časových intervalech za předpokladu, kdy má uživatel více jak 20% baterie a je připojen k internetu. Aktualizace polohové zprávy je důležitá pro lepší navigování záchranných složek na místo události. Použití funkce aktualizace polohy na pozadí musí uživatel povolit po instalaci aplikace v průvodci nastavením, případně v nastavení aplikace. Bez povolení a souhlasu uživatele není lokalizace polohy po stisknutí nouzového tlačítka na pozadí využita.

Write external settings permission (oprávnění ke změně nastavení)

Je použito pro kontrolu nastavení zařízení uživatele. Například světlosti obrazovky v průběhu tísně u metronomu resuscitace.

Send SMS permission (oprávnění k odeslání SMS)

Toto povolení je přísně používáno k odeslání SMS zprávy na služby v případě nouze, včetně vaší přesné polohy a stavu baterie, zajistí rychlou a přesnou reakci na vaši nouzi.

VI. Právní tituly zpracování

Správce zpracovává osobní údaje na základě akceptování podmínek užití uživatelem při instalaci Aplikace – souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce zpracovává zvláštní kategorii osobních údajů (především údaje o zdravotním stavu) pouze při jejich zadání uživatelem – souhlas se zpracováním osobních údajů.

VII. Doba zpracování

ZZS JmK ukládá data na centrálním serveru aplikace Záchranka po dobu nejvýše dvou let. Jedná se pouze o data těch uživatelů, která byla na ZZS JmK přenesena, tedy těch uživatelů, kteří Aplikaci využili pro přivolání pomoci.

Osobní údaje zpracované v rámci modulu „kniha túr“ – veškeré údaje zadané při vytvoření túry jsou smazány 2 měsíce od vytvoření.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal vhodná technická a organizační opatření s ohledem na stav techniky, ekonomické náklady, povahu a účel zpracování. Správce zajistil adekvátní úroveň zabezpečení osobních údajů přenesených jako součást tísňového volání na centrální server na ZZS JmK. Zohledněna byla rizika náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění, neoprávněného přístupu, či jiné formy nedovoleného zpracování údajů.

Správce se zavazuje dodržovat uvedená opatření i s ohledem na vývoj nových technologií a eliminovat možné budoucí hrozby napadení systému.

Zaměstnanci správce a další osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se zpracovatelem, a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů.

IX. Způsoby zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v elektronické podobě automatizovaně.

X. Příjemci osobních údajů

Mezi příjemce osobních údajů patří Zdravotnická operační střediska Zdravotnických záchranných služeb a operační střediska dalších složek Integrovaného záchranného systému podílejících se na záchranné operaci (Vodní Záchranná služba, Horská služba aj.)

XI. Práva subjektů

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu;

Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

d) jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo

b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Právo na výmaz osobních údajů, a to mimo jiné tehdy, jestliže již netrvá povinnost jejich zpracování upravená právním předpisem nebo se neuplatní další výjimky upravené právními předpisy;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

XII. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:

a) v místě svého obvyklého bydliště,

b) místě výkonu zaměstnání nebo

c) místě, kde došlo k údajnému porušení

XIII. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu: poverenec@zachrankaapp.cz

 

Privacy policy

I. Introduction

This document outlines the personal data processing of user data from the Záchranka mobile application. This data processing is governed by legislation, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, referred to as the GDPR – the General Data Protection Regulation, and Act No. 110/2019 Coll., on the processing of personal data, as amended.

II. The Personal Data Controller

The Operator of the Záchranka app system (hereinafter referred to as the ‘app’) and Personal Data Controller is the non-profit organisation Aplikace Záchranka, z.ú. (the Záchranka application), registered address: Vachova 43/5, Brno, 60200, Czech Republic, Company Reg. No.: 05435773 (hereinafter referred to as the ‘controller’). The key partner for the operation of this system is the Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje (South Moravian Regional Emergency Medical Service) organisation, Company Reg. No.: 00346292 (hereinafter referred to as ‘EMS South Moravia’). EMS South Moravia is, within the meaning of GDPR, the personal data processor of personal data sent via the app in an emergency situation in combination with the call to the 155 emergency line.

III. Personal data processed and purpose of processing

The Operator shall process users’ personal data entered into the app by users during the registration process and in the app’s ‘My Profile’ section and data automatically collected by the app.

Mandatory registration constitutes the submission of a mobile phone number and full name. This data is then used to generate the registration code that is sent to the aforementioned mobile phone number submitted. By entering the registration code in the app, the app is then activated, and in the event of an emergency, the system’s own emergency messages are then able to be sent to the units of the integrated rescue systems in the Czech Republic, Austria, Hungary, and in areas covered by the Slovak Mountain Rescue Service.

The Emergency application allows to send and share the location of your device to an emergency service. This function is activated by pressing the emergency button in the "ALARM" module. When pressed, an emergency message will be sent, via data or SMS. The message is sent to the rescue service and is used only for the purposes of the rescue operation. In case the user disables the application the possibility to use position data, only the emergency line 155 is called after pressing the emergency button.

All entered data is stored solely in the Záchranka mobile app on the user’s own device and is not passed on to a third party or the controller (except for the registration data – mobile phone number and full name). Data is only ever transferred when users deliberately press the emergency button in the ‘Alarm’ module. By pressing and holding the red button for 3 seconds, an emergency message is sent. It contains all data that users have entered in their ‘My Profile’ section. The emergency message always contains the user’s GPS location at the time the emergency button is pressed, along with details of their mobile’s language settings, battery and signal statuses, internet connection, and the version of the app currently installed.

Among the types of Personal Data that this Application collects and are described bellow there are: Read Contacts permission; Camera permission; Call phone permission; Coarse location permission, Fine location permission; Background location permission, Write external settings permission.

Users also have the option to add and edit the following additional health/personal information in the ‘My Profile’ section:

 • Email address
 • Year of birth
 • Permanent address
 • Social Security/Health Insurance number
 • Native language
 • 2 next-of-kin contacts (phone numbers)
 • Health details by selecting YES/NO (diabetic, heart problems, lung problems, deaf, blind)
 • Add editable text further describing the user’s health details (e.g. prescribed medications, allergies etc.)
 • Add editable text describing the user’s current health details or temporary illnesses, current location, or further identification data, with the option to set a time limit for automatic deletion of this data

Users also have the option to create a scheduled event in the app’s ‘My Trips’ section, where the following information may be entered:

 • The event’s start time and location
 • The event’s transit point times and locations
 • The event’s destination arrival time and location
 • Next-of-kin contact details: names and telephone numbers
 • Contact details for event participants accompanying the user: names and telephone numbers

The data is sent either by secure data transmission or by SMS to the Information System of South Moravia EMS. Based on the GPS location contained in the emergency message, this information is then forwarded to the respective regional emergency rescue service tasked to handle that rescue operation. By sending data from a mobile phone to the South Moravia EMS system, the user data becomes part of medical documentation and is thus subject to the rules governing these purposes, as set out by law. Sending data in an emergency message is the equivalent to providing such information during a voice call to the 155 emergency line. The 155 emergency call is still, however, an integral part of activating the ‘Alarm’ button.

Social Security/Health Insurance numbers are used by the rescue services to retrieve user information that users may have stored in the ZDRAVEL electronic medical records system.

All transferred data is considered part of the medical documentation and may only be used in the context of a rescue operation or for the subsequent processing of anonymized data analysis and statistics within the rescue service system.

Personal information and data stored in the My Trips module is stored for the exact time deemed as necessary. When users activate an event within the module, this data is forwarded to a third party – the Mountain Rescue Service.

The controller shall not be responsible for the accuracy of personal data entered by users that is processed by the app. In the event that the controller shall be demonstrably aware of the inaccuracy or incompleteness of the processed data hitherto provided by the user, they shall be obliged to correct, supplement or delete such data in the prescribed manner.

IV. Location in the background

The Emergency application can regularly update the user's location in the background after pressing the emergency button in an emergency, even when the application is closed. This feature allows to clarify the location and better guide rescuers to the scene. In such a case, an emergency message containing position information is sent to the rescue services at regular intervals. This feature is active only if the user has more than 20% of the battery and is connected to the Internet. Updating the location in the background is important for better navigation of rescue services to the scene. The user must enable the use of collecting background location after installing the application in the setup wizard or in the application settings. Without the user's permission and consent, the location of the position after pressing the emergency button in the background is not used.

V. Device permissions for personal data access

Depending on the User's specific device, this Application may request certain permissions that allow it to access the User's device Data as described below. By default, these permissions must be granted by the User before the respective information can be accessed. Once the permission has been given, it can be revoked by the User at any time. In order to revoke these permissions, Users may refer to the device settings or contact the Owner The exact procedure for controlling app permissions may be dependent on the User's device and software. Please note that the revoking of such permissions might impact the proper functioning of this Application. If User grants any of the permissions listed below, the respective Personal Data may be processed (i.e accessed to, modified or removed) by this Application.

Read Contacts permission

Is used to read contacts and upload telephone number, name and email address into the users profile in the app.

Camera permission

Is used during the video call with the emergency services.

Call phone permission

Is used for direct call of national emergency number after pressing the emergency button.

Coarse location permission and fine location permissions

Is used for accessing the User's device location. This Application may collect, use, and share User location Data in order to provide location-based services. The location based services are used in the Emergency application to send and share the location of users device to an emergency service. This function is activated by pressing the emergency button in the "ALARM" module. When pressed, an emergency message will be sent, via data or SMS. The message is sent to the rescue service and is used only for the purposes of the rescue operation. In case the user disables the application the possibility to use position data, only the emergency line 155 is called after pressing the emergency button. Location services are also used in other modules within the app to provide specific location based content.

Background location permission

The Emergency application can regularly update the user's location in the background after pressing the emergency button in an emergency, even when the application is closed. This feature allows to clarify the location and better guide rescuers to the scene. In such a case, an emergency message containing position information is sent to the rescue services at regular intervals. This feature is active only if the user has more than 20% of the battery and is connected to the Internet. Updating the location in the background is important for better navigation of rescue services to the scene. The user must enable the use of collecting background location after installing the application in the setup wizard or in the application settings. Without the user's permission and consent, the location of the position after pressing the emergency button in the background is not used.

Write external settings permission

Is used to control device settings for example scree brightness level in case of an emergency and during the CPR metronome.

VI. Legal titles of processing

The controller shall process personal data on the basis of the user’s acceptance of the conditions of use during the installation of the app – by consenting to the processing of personal data.

The controller shall process a specific category of personal data (primarily data on the user’s state of health) only when this is entered by the user – by consenting to the processing of personal data.

VII. Duration of processing

South Moravia EMS shall store the data on the app’s central server for a maximum of two years. This shall be only user data that was transmitted to South Moravia EMS, i.e. the Záchranka app data of those users who have used the app to call for help.

Regarding personal data processed through the My Trips module – all data entered when creating an event shall be deleted 2 months after creation.

VIII. Personal data security

The controller has taken appropriate technical and organisational measures with regard to the technology, financial costs, nature, and purpose of processing. The controller has ensured an adequate level of security for personal data transferred as part of an emergency call to the central server at South Moravia EMS, taking into account the risks of accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized access or other forms of unauthorized data processing.

The controller shall undertake to comply with the above measures with regard to the development of new technologies and to eliminate possible future threats to the system.

Employees of the controller, other persons who process personal data on the basis of a contract with the controller, and other persons who come into contact with personal data in the performance of their rights and obligations are obliged to maintain the confidentiality of personal data and security measures, the disclosure of which would jeopardize the security of personal data. The obligation to maintain confidentiality does not apply to the legal obligation to provide information under specific laws.

IX. Processing methods

Personal data is processed exclusively in automated electronic form.

X. Recipients of personal data

Recipients of personal data include EMS rescue operations centres and the operations centres of other units of the integrated rescue service system participating in the rescue operation (the Water Rescue Services, Mountain Rescue Services, etc.)

XI. Your data subject rights:

You have the right to request access to personal data concerning you as a data subject from the controller, and you have the right to correct this data.

Where applicable, you have the right to restrict processing in the following cases:

a) if you dispute the accuracy of personal data, for a period enabling for the controller to verify the accuracy of this personal data

b) the processing is unlawful, and you as the data subject oppose the deletion of the personal data and request the restriction of its use instead

c) the controller no longer needs the personal data for processing purposes, but you as the data subject require this to establish, exercise or defend legal claims

d) if you have already objected to processing in the case of processing in the legitimate interest of the controller or third parties, pending verification whether the legitimate grounds of the controller outweigh the legitimate grounds of the data subject.

You have the right to object to the processing if:

a) the processing is necessary for the completion of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority, or

b) if the processing is carried out in the legitimate interest of the controller or a third party, as well as to the right of data portability.

The right to delete personal data, including, inter alia, if the legal obligation to process them no longer applies or other statutory exemptions do not apply.

XII. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority if you believe that the processing of personal data violates the GDPR. You can lodge a complaint with the supervisory authority:

a) in the country of your place of habitual residence,

b) at your place of employment or

c) at the place where the alleged infringement took place.

XIII. Contacting the Data Protection Officer

The Data Protection Officer can be contacted by email at: poverenec@zachrankaapp.cz

Generální partner projektu

 • Nadace vodafone

Partneři projektu

 • Česká pojišťovna
 • JMK
 • PAK
 • KVK
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje